سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزانه منصوری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
افشین دانه کار – دانشیار، دانشگاه تهران
سهراب اشرفی – استادیار، دانشگاه تهران

چکیده:

رشد جمعیت، توسعه شهری و صنعتی مجاور نواحی ساحلی بحرانهای جدی محیطزیستی و اقتصادی- اجتماعی ایجاد نموده و آسیبهای اکولوژیک جبران ناپذیری به اکوسیستم های حساس ساحلی وارد مینماید. جنگل های مانگرو نقش بسیار مهمی در حفاظت از خط ساحلی، کاهش اثراتطوفان و امواج و پایداری پهنههای گلی و حفظ کیفیت آب ساحلی را دارد. آنها همچنین فراهم آورنده زیستگاههای حیاتی برای ماهیها وحیاتوحش میباشند. لذا به منظور احیاء و گسترش این اکوسیستم و بهرهمندی از خدمات متنوعی که از جانب آنها ارائه میشود، اقدام به استقرار این درختان از سال ۱۳۷۹ در پهنه های گلی بندر امام خمینی شده است. طی ۱۰ سال جنگلکاری، در مجموع حدود ۷ میلیون اصله نهال کاشته شدهاست. بهرغم آن هیچ بررسی در خصوص توده های استقرار یافته انجام نشده بود. در این مطالعه با استفاده از داده های ماهواره ای آخرین موقعیتاین جنگل های تعیین شد. بررسی صورت گرفته در خصوص آمار کاشت و توده های موجود نشان داد در حال حاضر حدود ۵۷۲ هکتار از پهنه گلی زیر پوشش این اجتماعات ساحلی قرار گرفته است که از این میان ۳۸۵ هکتار در پهنه گلی مورد بررسی واقع شده است. با توجه به اینکه در بسیاری از مناطق کاشت، توده استقرار نیافته با ضعف درصد پوشش همراه است، ضروری است، بررسی های تکمیلی برای شناسایی عوامل موثر بر فقدان اثر بخشی، حرا کاری با کاربرد شاخص های آلاینده ها و دیگر شاخص های زیستی در دستور کار قرار گیرد