سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود حیدروند –
احمد حاجعلی زاده – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ر
دلاور معصومی –

چکیده:

گردشگری روستایی در دنیای امروز یکی از بخش های مهم فعالیت های اقتصادی محسوب می شود. این فعالیت مهم اقتصادی از دیدگاه های مختلفی موردتوجه قرار گرفته است، عده ای آن را به عنوان بخشی از بازار گردشگری و عده ای دیگر آن را سیاستی برای توسعه روستایی قلمداد می کنند ،این پدیده از جنبه های مختلف اثرات شگرفی بر حیات روستا بر جای می گذارد که هر یک از این ابعاد در جهات مثبت و منفی مورد مطالعه پژوهشگران قرارگرفته است. در روستای آلوارس از توابع شهرستان سرعین در استان اردبیل نیز گردشگری تغییراتی را در حیات روستاییان بر جای گذاشته، یکی از پیامدهای مهم گردشگری اثرات زیست محیطی گردشگری است که کمتر در آن بحث شده و هدف از این مقاله نیز پرداختن به آن می باشد. روش تحقیق پیمایشی بوده که از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است. نمونه آماری مشتمل بر ۵۰ نفر بوده است. جهت تحلیل داده ها از ابزار SPSSاستفاده شد. نتایج حاکی از نگرش مثبت جامعه محلی نسبت به تاثیرات گردشگری بر محیط زیست روستا بوده است. همچنین بیشتر افراد موافق گسترش گردشگری در روستایشان بوده اند. در نهایت نتایج حاکی از وجود یک رابطه مثبت بین نگرش پاسخ گویان درباره «اثر گردشگری بر محیط زیست» و دیدگاه آنان درباره «تاثیر گردشگری بر توجه مسئولان بر محیط زیست» می باشد .