سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لیدا شرفی – دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی
کیومرث زرافشان – دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

خشکسالی به عنوان یک بلای طبیعی، بیشترین خسارات مالی را بر جامعه کشاورزی وارد می سازد . از این رو، سنجش آسیب پذیری یکی ازجنبه های مهم برنامه ریزی وکاهش اثرات خشکسالی است تا بدین وسیله، توان سازگاری کشاورزان نسبت به این پدیده زیانباررا تقویت نمود. بنابراین هدف از این مطالعه، سنجش آسیب پذیری کشارزان گندم کار درشهرستان اسلام آبادغرب درزمان خشکسالی دراستان کرمانشاه بود. داده های لازم برای انجام این پژوهش پیمایشی ازطریق روش نمونه گیری طبقه بندی شده چندمرحله ای از ۳۷۰ کشاورزکه درسال های اخیرخشکسالی را تجربه کرده بودند، جمع آوری گردید. ازآنجا که آسیب پذیری کشاورزان تحت تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، روانشناختی،فنی، و زیرساختی قرار دارد، با استفاده از عوامل مذکور، سنجش آسیب پذیری کشاورزان از طریق فرمول می با و والدز ۵ ) محاسبه گردید. نتایج نشان داد که کشاورزان درشهرستان اسلام آبادغرب ضریب آسیب پذیری معادل ۲/۸۶ بدست آوردند. دستاوردهای این مطالعه می تواند مسوولان مدیریت خشکسالی را درتخصیص اعتبارات با توجه به میزان آسیب پذیری مناطق یاری برساند. همین امر، گامی ضروری به منظور توسعه پایدارکشاورزی محسوب می گردد.