سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش جلوه های فرهنگی استان کردستان

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

جلیل سحابی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

مقاله حاضر به بررسی نقش سنت فرهنگی در پیشرفت جامعه ی کردستان پرداخته است این مطالعه درصدد بررسی این مساله بوده که جهت پیشرفت و مدرن شدن چه معیارهایی وجود دارد و نقش سنت در این زمینه چیست؟ روشهای گردآوری اطلاعات کیفی و شیوه های نمونه گیری ترکیبی از نمونه گیری نظری هدفمند و احتمالی بوده است نوع طرح ترکیبی متوالی تبیینی بوده و روش گردآوری داده ها ترکیب میان روشی می باشد براساس روش نظریه ی زمینه ای مفهومی برای ترسیم پیامدهای ورود تکنولوژی به جامعه سنتی کردستان ارایه شد که پیشرفت برمبنای سنتی فرهنگی می باشد ابعاد پیامدی ورود عناصر مدرن شامل ارزشهای مدرن ارزشهای توسعه گرایانه ارزشهای عقلانی ارزشهایبرابری طلبانه، ارزشهای اخلاقی و ارزشهای سنتی می باشد تعداد مفاهیم ۲۴۸ خرده مقولات ۲۸ و مقولات عمده ۶ مورد بودند نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون لوجستیک بیانگر این است که احتمال پذیرش تغییرات ارزشی هنجاری در نظام کارخانه ای بیشتر است نکته قابل توجه د راین مدل آن است که خاستگاه مکانی یا تعلق به نظام کارخانه ای وغیرکارخانه ای نمی تواند به تنهایی عاملی تاثیر گذار برایجاد تغییرات ارزشی هنجاری به شمار رود چرا که در مدل سوم با همسان سازی ویژگیهایی از قبیلجنسیت سن شغل و به ویژه تحصیلات تفاوت نظام کارخانه ای و غیرکارخانه ای از نظر احتمال پذیرش تغییرات ارزشی از بین رفته است و از نظر آماری معنادار نبوده است این امر نظر بل را تایید می کند که تاکید بر تکنولوژی بیانگر این امر نیست که تکنولوژی عامل اولیه تمامی تغییرات اجتماعی است.