سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

طیب آب متین – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
آرش باباخانیان – دانشگاه علوم و تحقیقات کرمانشاه

چکیده:

در این مطالعه با توجه به اینکه روی سطح یک الکترود طلای خالص لایه ای از نانوذره طلا-کرون قرار داده می شود و از آن به منظور اندازه گیری غلظت هورمون خونی استفاده می شود. براساس روش̎ براست در ابتدا سنتز نانو ذرات طلا احاطه شده با تک لایه بوتان تیول انجام شد سپس اصلاح سطحC4MPNبا ۱ – مرکاپتوآندکانوئیک اسید صورت گرفت و در ادامه واکنشC4MPN -11 یا بنزو- ۱۱ کرون- ۱ و در پایان روش آماده سازی سطح نانوذره طلا- کرون به منظور اتصال به سطح الکترود انجام گرفت. تکنیکهای FTIR و SEM ،XRD برای تعیین ساختار فاز، ریختشناسی سطح و بررسی پیوندهای شیمیایی این نانوکامپوزیت استفاده شده استاندازهی نانوذرات، به روشX-Powder بر مبنای رابطهی دبای- شرر( و کرنش شبکه به وسیلهی معادله ویلیامسون- هال بهدستآمده است. نتایج حاصل نشان دادهاند که نانوکامپوزیت سنتز شده دارای قدرت رسانایی خوب همچنین استحکام ساختاری ماده است. در نهایت نانوکامپوزیت سنتز شده در این آزمایش مادهای مناسب برای کاربرد در صنایع نانوالکترونیک میباشد