سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش پیل سوختی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شیرین صادقی نژاد – Full Stablized Zirconia
محمدعلی فقیهی ثانی – PartiaL Stablized Zirconia
امیر مقصودی پور – Tetragonal Zirconia Polycrystal

چکیده:

با توجه به خاصیت هدایت یونی زیرکونیای پایدار شده با ساختار کیوبیکYSZ)8 و در پی آن استفاده در پیل های سوختیاکسید جامد به عنوان الکترولیت، در این تحقیق سنتز ۸YSZ مورد بررسی قرار گرفته است. سنتز طی دو مرحله انجام گرفت. در مرحله اول ایتریا درون ساختار زیرکونیا در دمای محیط توسط روش هم رسوبی دوپ شد و در مرحله بعدی هیدروکسید Y-Zr به روش هیدروترمال تحت فشار، دمای ۲۲۰ درجه سانتیگراد، زمان ۳ ساعت و حضور،K2CO3 و KOH به صورت فاز کیوبیک متبلور گشت. در مرحله اول با کنترلpHمعادل ۱۰ ، رسوبY-Zr بدست آمد و توسط ICP و XRD مورد بررسی قرار گرفت در مرحله دوم جهت بررسی اثر مینرالایزر بر نوع فاز، سنتز یکبار بدون حضور مینرالایزر و بار دیگر در حضور مینرالایزر با غلظت های ۰/۰۵ و ۱ و ۲ مولار انجام گرفت. محصولات بدست آمده تحت آنالیزهایICP و XRDقرار گرفتند. نتایج نشان داد سنتز در حضور ۲ مولار مینرالایزر بهترین محصول به لحاظ نوع فاز (فاز کیوبیک) و میزان تبلور را می دهد.