سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمیده آهی – دانشجوی دکتری
کیقباد شمس – استاددانشگاه صنعتی اصفهان
محمدابراهیم سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

میکروامولسیون ها از یک ماده فعال سطحی یک ماده روغنی ماده فعال سطحی کمکی و آب تشکیل میشوند به علت وجود همزمان آب و روغن درمیکروامولسیون استفاده از این روش درسنتز زئولیت دو مزیت دارد ازیک جنبه میکروامولسیون به عنوان نانوراکتور عمل می کند و ازجنبه دیگر ماده فعال سطحی صفحات کریستالی کریستال درحال رشد را هماهنگ نموده و رشد کریستالها را تحت تاثیر قرارمیدهد دراین کار تحقیقاتی کریستالهای زئولیت ۵A با استفاده از کائولن به عنوان ماده اولیه و توسط روش میکروامولسیون تولید شده اند آنالیز XRF برای مشخص نمودن نسبت SiO / Al O3 موجود درکائولن و SEM,XRD برای تعیین بلورینگی ساختارکریستالی زئولیت و درجه خلوص فازها مورد استفاده قرارگرفتند نتایج نشان میدهد که برای استفاده از روش میکروامولسیون دراین تحقیق می بایست آلومینا از کائولن با استفاده از فرایند لیچینگ جداسازی شود.