سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آرمان صدقی – استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – دانشکده فنی و مهندسی
نسترن ریاحی نوری – دکترای مهندسی مواد – پژوهشگاه نیرو- گروه پژوهشی مواد غیرفلزی

چکیده:

سنتز احتراقی سرامیک ها و مواد بین فلزی، فرآیندی است که در آن دو یا چند جامد در حضور حرارت ترکیب شده و ماده جدیدی تولید می کنند و در چنین دمایی یک واکنش گرمازا صورت می گیرد و انرژی لازم جهت ادامه خود به خودی واکنش را فراهم می سازد. در این تحقیق از روش احتراق مایکروویوی جهت ساخت کامپوزیت MoSi2/Al2O3 استفاده گردید. در این تحقیق تغییر درصدهای Al و SiO2 از حالت استوکیومتری مورد بررسی قرار گرفت و زمان های مختلف سینترینگ در مایکروویو آزمایش شد.نتایج نشان داد که استفاده از نسبت های استوکیومتری Al و SiO2 و زمان سینترینگ ۵۰s بیشترین فازهای دلخواه (MoSi2,Al2O3) را نتیجه می دهند. همچنین افزایش زمان سینترینگ تا ۵۰ s سبب دستیابی به دانسیته ۴/۷۵g/cm3 و سختی ۱۰۱۵ ویکرز می شود.