سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سمیه شرفی ضمیر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد دانشکده مهندسی مواد
مجید جعفری –
امیرعباس نوربخش – دانشگاه آزاد اسلامی واحدشهرضا
احمد منشی – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

کوردیریت (۲MgO.2Al2O3.5SiO2 یک سرامیک مهم تکنیکی است که بدلیل خواص ویژه کاربرد بسیار گسترده ای درصنایع مختلف پیدا کردها ست دراین تحقیق تاثیر تشکیل Si3N4 بصورت درجا با استفاده از نانو و میکروذرات سیلیکون برروی بدنه های کوردیریتی با اتصال نیتریدی مورد بررسی قرارگرفته است پودرسیلیکون به روش مکانیکی دراسیاب سیاره ای پرانرژی تحت اتمسفر آرگون آسیاب شد و سپس مخلوطهای متفاوتی از پودر نانو و میکروسیلیکون و کوردیریت سنتز شده آماده و دردماهای مختلف درکوره لوله ای تحت اتمسفر نیتروژن به منظور تشکیل باند نیتریدی در زمینه کوردیریت سنتز شدند نتایج حاصله نشانمیدهند که استفاده ازنانوذرات سیلیکون موجب تشکیل باند نیتریدی در محدوده دمایی پخت کوردیریت شده و موجب کاهش دمای تشکیل سیلیکون نایتراید نسبت به استفاده از ذرات میکروسیلیکون می گردد که این موضوع بدلیل کاهش درجه حرارت تشکیل فاز نیتریدی قبل از تشکیل فاز مذاب کوردیریت میب اشد.