سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا ضمیرایی – کارشناس ارشد شیمی آلی، کارشناس پژوهشی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
محمدرضا نبید – دکترای شیمی آلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

پلیمریزاسیون اکسیداسیونی اورتو- هیدروکسی فنول (کتکول) با استفاده از تترا پیریدیل پورفیرین آهن به عنوان کاتالیزور و هیدروژن پروکسید به عنوان اکسنده در حضور تمپلیت پلی استایرن سولفونه شدهSPS) انجام شد. اینواکنش در حلال آب باpH=2با بازده بالا انجام شد و پلیمر محلول در آب بدست آمد. پلی کتکول محلول در آب بااستفاده از طیفTGA ،FT-IRو ولتامتری چرخه ایCV)شناسایی شد. مقایسه طیفFT-IRکتکول و پلی کتول، تشکیل پلیمر را تایید می کند و همچنین نشان داد که ساختار پلیمر حاصل به صورت اتصالات اتری به یکدیگر است. براساس دادهTGA پلی کتکول سنتز شده با کاتالیزور پورفیرین پایداری حرارتی خوبی را نشان می دهد. اندازه های ولتامتری چرخه ای نیز نشان داد که پلیمر سنتز شده دارای الکترواکتیویته مناسبی است. این روش سنتز ساده و سازگاربا محیط زیست است