سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زویا صدیقی – کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ، پردیس دا
ابوالقاسم عطائی – استاد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه

چکیده:

در این پژوهش، پروسکایت نانوبلورینLa0.8Ba0.2MnO3به روش مکانوحرارتی از مخلوط استوکیومتریLa2O3BaCO و ۳ MnCO3 تهیه شد. اثر زمان آسیا و دمای عملیات حرارتی بر مشخصات پودر فرآوری شده مورد بررسی قرار گرفت. با افزایش زمان آسیاکاری از ۲ به ۳۰ ساعت، دمای تشکیل پروسکایت از ۹۰۰ به ۰۰ و متوسط اندازه بلورچه- ها از ۳۲ به۲۰nmکاهش یافت. نتایج محاسبات شرر و آنالیز تصاویرFESEM نشان داد که افزایش دمای عملیات حرارتی در محدوده دمایی مورد آزمایش، تأثیر چندانی بر افزایش اندازه بلورچهها و ذرات پروسکایت فرآوری شده ندارد. نتایجSQUID نشان داد که دمای کوری پروسکایت فرآوری شده پس از ۳۰ ساعت آسیاکاری و یک ساعت عملیات حرارتی در دمای ۶۰۰ در حدود ۳۰۰ کلوین بود. همچنین بر اساس نتایج VSM با افزایش دمای عملیات حرارتی به دلیل رشد بلورچهها و کاهش چگالی سطوح، بر اساس مدل ژنگ، نیروی پسماندزدا و مغناطش پسماند کاهش و مغناطش بیشینه و پذیرفتاری مغناطیسی افزایش یافتند