سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پریسا جبارنژاد – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، دانشگاه صن
محمد حقیقی – استادیار مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، دانشگاه صنعتی

چکیده:

در تحقیق حاضر، از پایه هیبریدی Al2O3-ZrO2با هدف بهبود فعالیت کاتالیست هیدرودی سولفوریزاسیونHDS)در گوگردزدایی از سوخت ها استفاده شده است. به همین منظور پایه هایZrO2: 17, 20, 30 %wtAl2O3-ZrO2به روش رسوبی تهیه شد و در سنتز کاتالیستNiMoبا دو مرحله تلقیح مورد استفاده قرار گرفت. در ادامه خصوصیات ساختاری کاتالیست های سنتز شده توسط آنالیزهای دستگاهی FESEM ،XRDFTIR و BET مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از الگویXRD نمونه ها نشان داد که فازهای فعال کاتالیستی در کاتالیست NiMo/Al2O3-ZrO2(17%wt) دارای توزیع مناسبی بر روی پایه هستند . مقایسه تصاویرFESEM کاتالیست ها نیز گویای موفولوژی یکنواختتر این نانوکاتالیست بود. سطح ویژه کاتالیست ها باافزایش مقدار زیرکونیا کاهش یافت و نتایج آنالیزFTIRبرای هر سه کاتالیست تقریبا مشابه بود . در نهایت عملکرد کاتالیست های سنتز شده در هیدرودی سولفوریزاسیون تیوفن به عنوان مدل ترکیبات گوگرددار موجوددر سوخت ها، در یک راکتور شیشه ای و تحت فشار اتمسفری ارزیاب ی شد