سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رویا دستجردی – دانشکده مهندسی نساجی- دانشگاه یزد- یزد- ایران
وحید بابااحمدی –
فاطمه کریم پور –
صفیه دره شیری –

چکیده:

احیاء یونهای فلزی به نانوذرات یکی از مهمترین و اقتصادیترین روشهای تولید نانوذرات فلزی میباشد. با توجه به پایداری کوتاه مدت نانوساختارهای به صورت دیسپرسیون بهویژه در حلالهای آبی و همچنین مشکلات مربوط به حمل و نقل آنها، حتیدر صورت تولید آنها در حالت کلوییدی، ناگزیر بایستی به صورت پودر به مصرف کننده عرضه شود. از طرفی در عملیاتهای تکمیلی ناگزیر بایستی دیسپرسیون پایداری از آنها جهت کاربرد روی کالا تهیه شود. اما تهیه چنین دیسپرسیون پایداری بهویژه بسیارمشکل است. بنابراین چنانچه بتوان دو عملیات یاد شده یعنی سنتز و کاربرد نانو ذرات را به صورت همزمان انجام داد، میتوان بهیافتن راهحلی جهت رفع این مشکل امیدوار بود. این تحقیق با ایده ادغام دو مرحله سنتز و کاربرد نانوساختارهای فلزی روی سطح پارچه از طریق طراحی یک فرایند درجا دنبال شده است. نتایج آزمونهای مختلف نشانگر موفقیت در دستیابی به هدف یاد شده و همچنین نقش موثر نسبت مولی مواد مورد استفاده بر راندمان سنتز ذرات است