سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

شهاب شریعتی – گروه شیمی ، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ، عضو باشگاه پژ
محمد فرجی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
یدالله یمینی – گروه شیمی ، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه تربیت مدرس تهران
علی اصغر رجبی – گروه شیمی ، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

روش : در این تحقیق امکان استفاده از نانو ذرات مغناطیسی جهت حذف رنگ سافرانین از محلولهای آبی ، مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور ، نانو ذرات مغناطیسی Fe3O4 در شرایط ازمایشگاهی و به روش رسوب دهی شیمیایی با افزایش هیدروکسید سدیم به محلولی حاوی یون های Fe2+ و Fe3+ ، سنتز شدند. ساختار نانوذرات سنتز شده ، توسط دستگاه های TEM و XRD بررسی شد. به دلیل باردار بودن رنگ و جهت حذف مناسب رنگ ، سطح نانوذرات با افزودن سورفکتانت آنیونی سدیم دودسیل سولفات صلاح گردید. پارامترهای موثر بر حذف رنگ از قبیل ph محلول ، نوع و غلظت سورفکتانت و قدرت یونی ، مطالعه و بهینه گردیدند. در نهایت ، سینتیک جذب رنگ سافرانین بر روی نانوذرات مغناطیسی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج از سینتیک مرتبه ی دوم تبعیت نمود که نشان گر جذب شیمیایی رنگ سافرانین بر روی نانوذرات مغناطیسی می باشد.نتایج : بررسی ایزوترم های جذبی نشان داد که فرایند جذب از ایزوترم لانگمویر تبعیت می نماید. ماکزیمم ظرفیت جذبی در حد ۷۶۹/۲۳mg g-1 به دست آمد. مشاهدات حاکی از آن بود که نانوذرات سنتزی اصلاح شده می توانند به عنوان جاذبی کارآ و ارزان جهت حذف رنگ های کاتیونی از محلول های آبی به کار روند. با استفاده از این ذرات ، حذف رنگ با کارایی بالا و طی زمانی کوتاهی انجام می گیرد که این مزیت ها امکان استفاده از این ذرات را در تصفیه محلول های حاوی رنگ میسر می سازد.