سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ضیاالدین رائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی، دانشگاه علم و صنعت ای
پریسا حجازی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

نانوذرات مغناطیسی به علت داشتن نسبت سطح ویژه بالا، خواص مغناطیسی و ویژگیهای خاص، کاربردهای فراوانی در انواع فرآیندها پیدا کرده اند . استفاده از نانوذرات مغناطیسی در فرآیندهای زیستی و تثبیتبیومولکولها از روشهای نوین تثبیت محسوب میشود. سنتز نانوذرات مغ ناطیسی در این تحقیق به روش رسوبدهی همزمان نمکهای آهن در دو دمای ۷۰ و ۹۰ درجه سانتیگراد انجام شد و با استفاده از پلیمرمختلف بررسی شد. میزان و فعالیت آنزیم pH پلیاتیلنگلیکول پوشش داده شد و پایداری آن در انواع بافر با سلولاز تثبیت شده در مقادیر مختلف آنزیم بارگذاری شده و زمان تثبیت مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساسنتایج بدست آمده، بارگذاری آنزیم بر روی نانوذرات سنتز شده در دمای ۹۰ درجه سانتی گراد بر خلاف دمای ۷۰° موفق بود که این موضوع میتواند به علت تغییرات ایجاد شده بر روی سطح نانوذرات پوشش داده شده Cدر دمای بالا اتفاق افتاده باشد. بیشترین فعالیت آنزیم تثبیت شده برابر ۵۲ % آنزیم آزاد در غلظت ۷۵۰ میلیگرم آنزیم بر گرم نانوذره بدست آمد