سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یلدا قهاری – دانشجو ارشد ، بخش مهندسی مواد ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
شهریار شرفی – دانشیار ، بخش مهندسی مواد ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
عباس صادق زاده – استادیار ، بخش مهندسی مواد ، دانشگاه شهید باهنر کرمان .

چکیده:

در تحقیق حاضر، نانو کریستال تیتانات باریم – استرانسیم با استفاده از فرآیند سل- ژل سنتز شده است. تأثیر نسبتهای مولارمواد اولیه بر روی ریز ساختار در دماهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور نسبت استوکیومتری معینی ازاستات باریم و استات استرانسیم در اسید استیک حل گردید و سپس تترا ایزو پروپوکسید تیتانیم اضافه و سل تیتانات باریم استرانسیم تهیه شد. پودر تهیه شده در دماهای ۸۵۰ ،۷۵۰ ،۶۵۰ ۶۰۰ درجه سانتیگراد به مدت ۹۰ دقیقه آنیل شد. نمونه ها با استفاده از روش طیف مادون قرمز و تکنیک پراش پرتو ایکس مشخصه یابی شدند. نتایج نشان داد که اندازکریستالی پودرهای سنتز شده در حدود ۲۰ نانو متر بوده است. اندازه ذرات و مورفولوژی پودر عملیات حرارتی شده به وسیله تصاویر میکروسکوپ الکترونی مورد تأیید قرار گرفت.