سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمد رجایی فر – دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
حسین عبدالهیان بلوچی – مرکز تحقیقات نانو فناوری دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
فرهمند فتحی –
جلال قربانی فیروزسالاری –

چکیده:

نانو ذراتFe3O4با روش رسوب دهی شیمیایی سنتز شده و سپس نانو کامپوزیت پلی آنیلین حاوی نانو ذرات مغناطیسیFe3O4با پلیمریزاسیون درجا در حضورHClبا موفقیت سنتز شدند. نانو کامپوزیت تولید شده با طیف سنجی مادون قرمز(FT-IRپراش پرتو(XRD) X مشخصه یابی گردید. سپس منحنی هایمغناطیسی به عنوان تابعی از میدان های اعمالی در دمای اتاق رسم گردیدند. رسانایی و همچنین خواص مغناطیسی نانو کامپوزیت پلی آنیلین حاوی نانو ذراتFe3O 4 نشان دهنده هدایت بسیار بالا و خاصیت سوپر پارا مغناطیسی در این مواد بوده است.