سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا محمدی نژاد – گروه شیمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

رزین های اپوکسی به علت چسبندگی عالی، عایق بودن، پایداری شیمیایی و فیزیکی بالا، کاربردهای فراوانی در صنابع دارند. در این پژوهش، از واکنش پلی کلروهیدرین و بیس فنول A با نسبت مولی ۲۱ به ۲ به همراه کاتالیزور سود، رزین اپوکسی مایع سنتز شد. سپس نانو ذرات اکسید مس با روش سل ژل سنتز شدند واین مواد با یکدیگر بصورت نانو کامپوزیت در آمدند. با – وارد کردن نانوذرات به ماتریس پلیمری بهبود قابل توجهی در ویژگیهای اپتیکی و مکانیکی رزین حاصل می شود . رزین اپوکسی، نانو ذرات اکسید مس و همچنین نانو کامپوزیت تولید شده به کمک روش های طیف سنجی مادون قرمز) FT-IR (، پراش پرتو X( XRD ( و همچنین میکروسکوپ الکترونی روبشی ) SEM ( مشخصه یابی گردیدند.از این نانو کامپوزیت ها برای رنگ بری و کاهش سمیت محلول رنگی حاوی یون های مختلف استفاده می شود.