سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منصور طورانی فرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی صالحی – استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین ادریس – استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
حسام رضوانی سیچانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

ترکیبات بین فلزیNi-Ti دارای خواص ویژ های هستند، که آنها را از سایر مواد، حتی از سایر ترکیبات بین فلزی متمایزم یکند. در پژوهش حاضر، از آلیاژسازی مکانیکی و به دنبال آن عملیات حرارتی مناسب به منظور تولید ترکیبات بی نفلزی نانوساختارNi-Tiاستفاده شده است. پودر اولیه با نسبتNi75Ti25در یک آسیاب گلول های سیاره ای تحت گاز آرگون در زما نهای مختلف آلیاژسازی شد. مطالعات ری زساختاری به وسیله آزمو نهای پراش پرتو ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی، آنالیز حرارتی و ری زسختی سنجی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که آلیاژسازی مخلوط پودر Ni75Ti25منجر به تشکیل محلول جامد و مقداری فازNi3Ti م یگردد. مکانیزم تشکیل این ترکیب با شک لگیری ساختار لایه ای از مواد اولیه و انحلال ات مهای تیتانیم در نیکل آغاز می شود. با ادامه فرایند، محلول جامد فو قاشباع و ساختارNi3Ti ایجاد م یگردد. در ادامه، عملیات حرارتی در شرایط مختلف انجام گرفت؛ بسته به نوع عملیات حرارتی، این کار باعث افزایش نظم شبکهNi3Tiو حضور بیشتر این ترکیب و همچنین ایجاد مقداری ترکیب بین فلزیNiTi2م یشود.همچنین در هیچ یک از مراحل آلیاژسازی و عملیات حرارتی، پی کهای ابرشبکه در ساختار پودر ظاهر نمی شوند.