مقاله سنتز و مشخصه یابی کامپوزیت های نانوکریستالی اکسیدروی با سطح ویژه بالا نشانده شده در زمینه سیلیکا- آلومینا به روش سل ژل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مواد نوین از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: سنتز و مشخصه یابی کامپوزیت های نانوکریستالی اکسیدروی با سطح ویژه بالا نشانده شده در زمینه سیلیکا- آلومینا به روش سل ژل
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکسید روی
مقاله سیلیکا – آلومینا
مقاله نانوکامپوزیت
مقاله سل – ژل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری مجید
جناب آقای / سرکار خانم: صفارتلوری علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش خواص ریزساختاری کامپوزیت سرامیکی سه تایی SiO2-Al2O3-ZnO تهیه شده به روش سل- ژل، با هدف افزایش سطح ویژه اکسید روی نشانده شده بر پایه آلومینا- سیلیکا، مورد مطالعه قرار گرفت. مقادیر ۲۰، ۵۰ و ۷۰ درصد وزنی اکسید روی و نیز نسبت وزنی مساوی آلومینا به سیلیکا، با استفاده از واکنش همزمان نیترات روی (Zn(NO3)2.6H2O)، تترا اتیل اورتوسیلیکات (TEOS) و نیترات آلومینیوم (Al(No3)3.9H2O) سنتز شد. ساختار کامپوزیت های تهیه شده به وسیله مطالعات XRD، SEM، و BET مشخصه یابی شد.نتایج نشان داد که فاز کریستالی اکسید روی در زمینه آمورف آلومینا – سیلیکا تشکیل و پراکنده شده است. وجود زمینه آلومینا – سیلیکا باعث کاهش در رشد بلورهای اکسید روی، جلوگیری از آگلومره شدن و افزایش سطح ویژه کامپوزیت می گردد.