سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اکرم حسینیان – دانشگاه تربیت مدرس-دانشجوی دکترای شیمی معدنی
علیرضا محجوب – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

کمپلکس [Zn(dadmbtz)3](SCN)2.4H2O از واکنش نمک نیترات روی و لیگاند جدید ۲ و ۲ – دی آمینو- ۵ و ۵ – دی متیل ۴ و ۴- بی تیازول در زیادی نمک آمونیوم تیوسانات در حلال آب و الکل تهیه شد. بلورهای زرد پر رنگ بدست آمده با طیف سنجی ۱۳C 1H NMR IR و آنالیز عنصری شناسایی شده و ساختار تک کریستال آن توسط اشعه ایکس تعیین گردید. به منظور آزمایش پایداری حرارتی ترکیب وزن سنجی حرارتی TG تجزیه گرمایی تفاضلی DTA بین ۳۰c و ۷۰۰C انجام شد. در کمپلکس منومر بدست آمده روی II بعنوان مرکز کمپلکس توسط شش اتم نیتروژن احاطه شده است و سه لیگاند بی تیازول بصورت دو دندانه ای از طرف نیتروژنهای داخل حلقه های بی تیازولی کوئوردینه شده اند. اتم های نیتروژن گروه آمینی NH2 لیگاند با فلز کوئوردینه نشده اند. کمپلکس دارای عدد کوئوردیناسیون ۶ با آرایش هشت وجهی انجراف یافته می باشد.