سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش پیل سوختی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

روناک نیک پی – دانشجو تهران دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده شیمی گروه شیمی
محمدمهدی کاشانی مطلق – دانشیار، تهران -دانشگاه علم و صنعت ایران-دانشکده شیمی
امیر مقصودی پور – استادیار، کرج -مشکین دشت -پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

نانو پودر با فرمول Ce0.8Yb0.15Mg0.05O1.9توسط روش سوختن با مایکرویو با سوخت اوره با موفقیت سنتز شد. فرایندسنتز برای تهیه ی نانو پودر مورد نظر تنها چند دقیقه طول کشید. پودرهای سنتز شده توسط آنالیزگرترموگراویمتری/تفاضل گرماییSTA)پراش پرتوXRD) Xبررسی شد. رسانایی الکتریکی قرص های تهیه شده ازسرامیک های سریای کودوپ شده با Mg2+و Yb3+ توجه به منحنی امپدانسIS)مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پراش پرتوXنشان داد که پودرهای کلسینه شده در دمای ۷۰۰درجه سانتی گراد تک فاز با ساختار فلوئوریت مکعبی می باشند و متوسط اندازه کریستالی محاسبه شده با توجه به فرمول شرر بین۳۳nm-30 می باشد. مقدار ثابت شبکه شاملa = 5/422Åمحاسبه شد که این مقدار نسبت به سریای خالص افزایش یافته است و این به علت متفاوت بودن شعاع یونی یون میزبان با یون های مهمان می باشد. نتایج نشان داد که دانسیته نسبی سرامیک سنتز شده ی زینتر شده در دمای ۱۵۰۰ بالای ۹۷ % بود. محلول های جامد بر پایه ی سریا به طور گسترده ای به عنوان الکترولیت برای استفاده در پیل های سوختی اکسید جامد در دماهای متوسط مورد استفاده قرار می گیرند. با توجه به اندازه گیری های امپدانس مشخص شد که بیشترین هدایت یونی در دمای ۸۰۰ شامل σ۸۰۰ C = 5/6×۱۰-۳ می باشد.