سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نسرین اطمینان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، گروه مهندسی پلیمر، ماهشهر،
فاطمه کوشا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، گروه مهندسی پلیمر، ماهشهر،

چکیده:

بنتونایت های طبیعی در فرآیندهایی که تبادل ظرفیت کاتیونی زیاد احتیاج دارند قابل استفاده نیستند.برای بهبود تبادل ظرفیت کاتیونی بنتونایت طبیعی، از مواد قلیایی مثل کربنات سدیم در فرآیند فعالسازیاستفاده می شود.فاکتورهای مختلفی در فعالسازی تاثیرعمیق دارند،که یکیاز مهمترین آنها اندازهء ذرات مواد خام آغازگر است . بنابراین در این مطالعه تاثیر توزیع اندازه ذرات مادهءآغازگر، روی بنتونایت سدیمصنعتی در حضور کربنات سدیم مورد بررسی قرار می گیرد. عملیات قلیایی به صورت همدما انجام گرفته و تبادل ظرفیت کاتیونی خاک رس فعال شده به وسیلهء آزمایش متیلن بلو اندازه گیری شد. نتایج سینتیک نشان می دهد که مکانیسم فعالسازی در کربنات سدیم موجود بوسیلهء دانسیتهء مکان فعال کنترل شده است.مقادیر FTIR XRD , و TG برای تأیید نتایج کیفی سینتیک در حالت های بهینه اندازه گیری شد. همچنین ذرات نانوبنتونایت بوسیله ء روش حل کردن گرمایی در حالت های مختلف قابل تهیه است. نانوبنتونایت بوسیلهء تجزیهء فلوئورسان اشعهءایکس (XRF) ،پراش پودر اشعهء ایکس) XRD (،تجزیهء گرماوزنی) TGA (،تجزیهء گرمایی تفاضلی ) DTA ( و طیف بینی زیر قرمز شناسایی شد.مشاهدات میکروسکوپ الکترون پویشی ) SEM (، آشکار کرد که، استفاده از روشِ حل کردن حرارتی، منجر به ساخت نانوبنتونایت می شود