مقاله سنتز و شناسایی مشتق سولفونامید جدید بر پایه کالیکس [۴] آرن به عنوان میزبان مولکولی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های کاربردی در شیمی (پژوهش های شیمی کاربردی) از صفحه ۳۵ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: سنتز و شناسایی مشتق سولفونامید جدید بر پایه کالیکس [۴] آرن به عنوان میزبان مولکولی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلروسولفونیل کالیکس [۴] آرن
مقاله سولفونامید کالیکس آرن
مقاله ایپسوکلروسولفوناسیون
مقاله مشتق آزا – سولفونامید کالیکس آرن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقوایی گنجعلی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: مظفری شیما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش از مشتقات سولفونامیدی کالیکس آرن ها به عنوان میزبان های مولکولی کارامد استفاده شده است. ابتدا واکنش کلروسولفوناسیون بر روی پارا ترشیو بوتیل کالیکس [۴] آرن انجام شد و پس از آن فراورده به دست آمده با پارا آمینو فنیل آزو بنزن وارد واکنش شدند و مشتق آزا – سولفونامید – کالیکس آرن تهیه شد. این ترکیب به وسیله روش های طیف سنجی زیرقرمز، ۱۳CNMR، ۱HNMR و TOF-MASS مورد بررسی و شناسایی قرار گرفت. نتیجه ها نشان می دهد ساختار این ترکیب دارای صورت بندی پایدار و انعطاف ناپذیر Cone است. بررسی ها نشان می دهد کالیکس آرن هایی با حفره های بزرگ و صورت بندی پایدار Cone می توانند میزبان های مناسبی در برهم کنش های میزبان – مهمان با مهمان های مولکولی باشند.