سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه شریعتی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک دانشکده علوم دانشگاه زنجان
جمال داودی – دانشیار گروه فیزیک دانشکده علوم، دانشگاه زنجان
محسن اسدی اسدآباد – استادیار پژوهشکده مواد، پژوهشگاه علوم و فنون هست های

چکیده:

آلیاژسازی مکانیکی یک فرآیند متالورژی پودر است که شامل جوش سرد، شکست و جوش خوردن مجدد ذرات در یک آسیاب گلول های پرانرژی است. در این تحقیق با استفاده از روش آلیاژسازی مکانیکی، پودر نانوساختارNi3Al در یک آسیاب گلول های پرانرژی تولید شد. پودر آلیاژسازی مکانیکی شده توسط میکروسکوپ الکترونی عبوریTEM)و پراش اشع هی ایکسXRD)مورد ارزیابی قرار گرفت. اندازه ی دانه ( از رابطهشرر) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که آلیاژسازی مکانیکی منجر به تشکیل ترکیبNi3Al در اندازه نانومتری می شود. همچنین ترکیب نانوساختار Ni3Alبا تکنیک دینامیک مولکولی شبی هسازی شد. مقادیر کمیت های دمای ذوب، انرژی درونی و پارامتر شبک هی تعادلی محاسبه شدند. در محاسبه ی بره مکنش های بین اتمی از تابع پتانسیل ساتن- چن کوانتومی استفاده شد. مقادیر پارامتر شبک های حاصل از شبی هسازی در توافق قابل قبولی با نتایج تجربی هستند