سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فاطمه سامانی پور – کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایر
فرهاد گلستانی فرد – استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا میرحبیبی – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا بیاتی – دانشجوی دکتری

چکیده:

هیدروکسیآپاتیت دارای ترکیب شیمیایی مشابه با بافت سخت بدن است و از زیست فعالی و زیست سازگاری عالی برخوردار است. اگرچه این ماده به دلیل چقرمگی و استحکام شکست کم در کاشتنیهای تحت بار کمتر کاربرد دارد اما میتوان از آن به عنوان پوششروی کاشتنیهای فلزی استفاده کرد. ضمن اینکه از طریق کامپوزیت کردن با ترکیباتی چون زیرکونیا این عیب فوق بهبود مییابد. در این تحقیق، دو فرآیندElectrophoretic deposition و Micro Arc Oxidation به طور همزمان جهت رشد لایههای ZrO2-HAp-TiO2روی زیر لایهی تیتانیوم به کار گرفته شد. لایهها تحت شرایط غلظت و زمان مختلف سنتز شد. آنالیزهایSEM و AFMیک سطح زبر با ساختار متخلخل و اندازه حفرات ۵۰-۷۵۰نانومتر را نشان داد. مشاهده شد اندازهی حفرهها با افزایش زمان پوششدهی و غلیظتر شدن الکترولیت افزایش یافت. بر اساس نتایج آنالیزهایXPS و XRD لایهها عمدتاً شامل فارهای آناتاز، هیدروکسی آپاتیت، زیرکونیای مونوکلینیک و زیرکونیای تتراگونال بودند