سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید الیاس بروجنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری
علی اصغر محمدی – دکتری آبخیزداری
اردوان قربانی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
امیر میرزایی موسی وند – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری

چکیده:

باتوجه به توسعه دانش ارزیابی زیست میحطی و آمایش سرزمین درکشور هنوز توان اکولوژیکی سرزمین درمقیاسهای بزرگ و مناسب درسطح کشور صورت نگرفته است هدف این مقاله ارزیابی توان اکولوژیکی حوضه آبخیز آرمند چهارمحال و بختیاری به منظور تعیین توان و درجه کاربری های فعلی این حوضه با هدف برقراری توسعه پایدار بوده است ابتدا لایه های مختلف اطلاعاتی با روی هم اندازی نقشه ها درمحیط gis درهم ادغام و واحدهای همگن زیست میحطی تفکیک شد نقشه کاربری با نقشه شیب سپس با ارتفاع از سطح دریا جهات جغرافیایی سنگ ژئومرفولوژی خاک منابع اراضی و نقشه پوشش گیاه روی هم انداخته و سپس داده های بارندگی دما و اقلیم برای هر واحد استخراج شد واحهدهای زیست محیطی بدست آمده با مدلهای اکولوژیکی توسعهیافته برای کشور تطبیق و واحدهای نهایی درقالب نقشه توان کاربری های مختلف تهیه گردید.