سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسن هاشمی پوررفسنجانی – انجمن پژوهشگران جوان ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
عبدالجواد نوین روز – دانشیار ، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای،پژوهشکده مواد، گروه مواد پیشر
سیدمرتضی مدنی – کارشناسی ارشد

چکیده:

هدف از این تحقیق سنتز نانو پودر های دیاکسید تیتانیوم دوپ شده با بور به روش سنتز شیمیایی در فاز بخار است. از آنالیز پراش اشعه ایکسXRD)به منظور تعیین ساختار کریستالی پودر های حاصله و ازمیکروسکوپ الکترونی عبوریTEM)برای تعیین اندازه دانه ها استفاده شد . همچنین جهت اندازه گیری مقدار بور موجود در پودرها و تعیین ساختار شیمیایی آن به ترتیب از آنالیزهای طیف سنجی پلاسمای جفت شده القاییICP)و طیف سنجی فوتوالکترونی اشعه ایکسXPS)به استفاده شد. نتایج تشان میدهند که نانو پودر های تولیدی به طور عمده دارای ساختار کریستالی آناتاز میباشند و بعد از دوپ کردن بور مقداری فازروتیل نیز در آن ظاهر میشد.پیک حاصل از طیفXPSدر محدودهB 1s یک حالت هیبریدی از پیوندهایبور با اکسیژن و تیتانیوم را نشان میدهد که از آن می توان دوپ شدن بور در شبکه کریستالیTiO 2رااستنباط کرد.