سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مسعود رفیع زاده – گروه شیمی، دانشگاه تربیت معلم تهران
آندیا نعمتی – گروه شیمی، دانشگاه تربیت معلم تهران
زهره دریکوند – گروه شیمی، دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

واکنش بین نیترات گالیم هشت آبه با ترکیب انتقال پروتون pipz] (pipzH2)(pydcH)2.3H2O : ی پرازین ۲pydcH پیریدین- ۶،۲ -دی کربوکسیلیک اسید] در محلول آبی با نسبت ۱ : ۲ ، منجر به تشکیل بلور می شود ۰٫۵ pipzH2) Ga(pydc)2](pydcH2).2H2O . بلورهای بدست آمده از این واکنش با دیفراکتومتر چهار محوره، تعیین ساختار شدند. نیمی از کاتیون پی پرازین دی ایوم به عنوان جفت یون و دو جزء آنیونی پیریدین- ۲و ۶- دی کربوکسیلات و یک مولکول پیریدین- دی کربوکسیلیک اسید خنثی و دو مولکول آب کوئوردینه نشده در تشکیل این ساختار بلوری شرکت کرده اند که یکی از این مولکولهای آب کوئوردینه نشده به شکل بی نظم disorder است. عدد کوئوردیناسیون برای یون +۳ Ga شش است. شکل فضایی این ترکیب هشت وجهی واپیچیده است. این ترکیب در سیستم تری کلینیک و گروه فضایی P ī متبلور شده است. پارامترهای بلوری برای این ترکیب به قرار زیر است : (فرمول در متن اصلی مقاله) تعدادی برهم کنش درون و بین مولکولی در این ساختار ابرمولکولی وجود دارد که شامل پیوندهای هیدروژنی X—H···O ( X= O,N&C و C—O···π وبرهم کنش π-π است که نقش مهمی را در پایدار سازی این ساختار دارا هستند.