سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مظفر عبدالهی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، دانشگاه صن
محمد حقیقی – استادیار مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، دانشگاه صنعتی
حسین عجمین – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی

چکیده:

در این مقاله نانو پودر سه جزئی CuO/ZnO/Al2O3 به روش سنتز احتراقی نیترات نیترات اورهتهیه شده است. این نوع از نانو پودر ها در واکنشهای ریفورمینگ و جابجایی آب گاز کاربرد دارند. جهت تعیین خواص -فیزیکی شیمیایی آن از آنالیزهای XRD ، FT-IR ، FESEM و BET استفاده گردیده است. گونه های CuO و ZnO در طیف های حاصل از آنالیز XRD مشخص شدند، در حالیکه آلومینا به دلیل کم بودن مقدارش، پیکشاوصی نشان نداد. همچنین مشاهده گردید که با افزایش مقدار آلومینا بلورینگی اکسیدهای مس و روی کمتر می شود. اندازه کریستال ها از فرمول شرر محاسبه شده و مشخص گردید که اندازه کریستال های روی از مسبزرگتر است. از آنالیز FESEM مشخص شد که ذرات تولیدی در محیدوده نیانومتری قیرار دارنید و در نسبت =۴/۴/۱ CuO/ZnO/Al2O3 ذرات دارای یکنواوتی بیشتری می باشند. مساحت سطح وییهه نمونیه های دارای مقادیر بیشتر آلومینا بیشتر شده است