سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پویا استیفائی – دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی
محمد حقیقی – استادیار مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
علی اکبر بابالو – استادمهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
مهدی فلاح – کارشناس ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

در این تحقیق کاتالیست۲ Ni-Co/Al2O3-ZrO و ۲ Ni/Al2O3-ZrOبا روش تلقیح سنتز و با استفاده از تکنولوژی نوینپلاسما اصلاح شدندخواص ساختاری این دو نمونه با استفاده از آنالیزهای TG-DTG و BET FESEM XRD موردمطالعه قرار گرفتمطالعات حاکی ازاندازه ذرات بسیار کوچک وتوزیع مناسب فاز فعال برای کاتالیستNi-Co/Al2O3-ZrO2 بود. طبق آنالیزXRDتقابل قوی بین فلز فعال و پایه در کاتالیستNi-Co/Al2O3-ZrO2 وجود داشت فرآیند ریفورمینگ خشک متان در یک راکتور بستر ثابت با نسبتCH4/CO2 = 1 در فشار اتمسفری و در محدودهدمایی ۵۵۰ تا ۸۵۰ انجام شد. نتایج نشان داد نمونهNi-Co/Al2O3-ZrO2 درصد تبدیل بیشتری نسبت به کاتالیست مشابه بدون کبالت داشت بررسی اثرGHSVنشاندادمیزان تبدیل نانوکاتالیستNi-Co/Al2O3-ZrO2 با افزایشGHSVکاهشمییابد. برای دماهای مختلف نسبتH2/CO برای هر دو کاتالیست کمتر از یک است و بیشترین مقدار بدست آمده مربوط بهNi-Co/Al2O3-ZrO2در دمای(H2/CO= 0/98) 850 است. به علاوه با افزایش دما میزان تبدیل برای هر دو نمونه افزایش یافته است.