سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مظفر عبدالهی فر – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، باشگا
ناهید حق نظری – استادیار شیمی، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، وا
پریا اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و م
زانیار نقشبندی – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع شیمیایی، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه

چکیده:

بوهمیتAlOOH) در صنایع مختلف به عنوان مادهای دیرگداز و همچنین کاتالیست و جاذب رطوبت کاربرد وسیعی دارد. روشهای رایج تولید آن مانند روش سل-ژل نسبتا گران هستند. در این مطالعه ، روش ساده یهیدروترمال که بر پایهی محلول آبی است، جهت تولید نانو میلههای بوهمیت بهکار برده شد. از محلول های نیترات آلومینیوم، هیدروکسید سدیم و هیدروکسید پتاسیم به عنوان مواد آغازگر در شرایط هیدروترمال با۲۰۰ درجه سانتی گراد و به مدت ۲۴ساعت درph برابر ۵ برای سنتز نانومیله های بوهمیت استفاده شد. تاثیر سود وهیدروکسید پتاسیم به عنوان پارامترهای موثر بر توزیع نانومیلههای بوهمیت توسط آنالیزهای FTIR ،XRDTEM و SEMارزیابی شد. آنالیزXRDتشکیل نانومیلههایAlOOHبا تبلور بسیار بالا و خلوص زیاد در طول فرایند هیدروترمال را اثبات می نماید که مستقل از نوع باز مورد استفاده استتصاویرTEM و SEM آشکار ساخت که ساختارهای تشکیل شده در هر دو مورد دارای مورفولوژی میلهای با ضخامت نانو بوده و نوع باز بر توزیع اندازهی نانومیلهها تاثیر داشتهاست.