سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

راحله یزدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه شهید باهن
مرتضی زندرحیمی – دانشیار، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
عباس صادق زاده عطار – استادیار، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

سرامیک های تیتانات بیسموت با فاز کریستالیBi2Ti4O و ۱۱ Bi2Ti2O7 ،Bi12TiO20 ،Bi4Ti3O12به دلیل خواص و کاربردهای جالب توجه مختلف، مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. در تحقیق حاضر نانو کریستال تیتانات بیسموت Bi12Ti020 با استفاده از فرآیند سل- ژل سنتز شده و تأثیر دماهای مختلف عملیات حرارتی بر روی ریز ساختار مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا محلول های سل اولیه با استفاده از پنتاهیدرات بیسموت، اسید استیک، اتانول و ایزوپروپوکسید تیتانیوم با نسبت های مولار معین تهیه شد. پس از مخلوط کردن مواد اولیه و همزدن آن نمونه ها در دمای ۱۰۰° خشک شده وجهت دستیابی به ساختار کریستالی تحت عملیات آنیل در دماهای ۳۰۰ ۴۰۰ ۵۰۰ ۶۰۰ ۷۰۰درجه سانتیگراد به مدت ۱ ساعت قرار گرفت. جهت بررسی نوع فازها و آنالیز شیمیایی و اندازه کریستالی پودر آنیل شده از تکنیک پراش پرتو ایکس و روش شرراستفاده شده و نتایج نشان داد که اندازه ذرات سنتز شده در حدود ۳۵ نانومتر بوده است. سپس اندازه ذرات و مورفولوژی پودر عملیات حرارتی شده به وسیله تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد تأیید قرار گرفت