سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهار دستداران – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری- دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه- گروه فی
علی بهاری – دانشگاه مازندران- دانشکده علوم پایه- گروه فیزیک
خدیجه تقوی – دانشگاه مازندران- دانشکده علوم پایه- گروه فیزیک

چکیده:

سنتز نانوکامپوزیت کربندار به روش سادهی سل- ژل انجام گرفت. از تکنیکهای SEM و XRD برای بررسی ساختار فاز و ریختشناسی سطح این نانوکامپوزیت استفاده شده است. اندازهی نانوذرات، به روشX-Powder)بر مبنای رابطهی دبای- شرر( و کرنش شبکه به وسیلهی معادله ویلیامسون- هال بهدست آمده است. نتایج حاصل نشان دادهاند که حضور کربن در نانوکامپوزیت سنتز شده در اینآزمایش، سبب کاهش شدید شکافها در ساختار سطح نمونه شده و کاهش جریانهای نشتی وتونلی و همچنین افزایش استحکام ساختاری را در پی داشته است. این نتایج، مطلوب ما را در کاربردهای محفظههای فراخلاء در صنایع ساخت قطعات نانوالکترونیکی فراهم کرده است