سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا نجار – دانشگاه تبریز دانشکده شیمی گروه شیمی آلی و بیوشیمی
میرقاسم حسینی – دانشگاه تبریز دانشکدهشیمی
محمد شکری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز دانشکده علوم پایه
احمد ناظمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز دانشکده علوم پایه

چکیده:

دراین کار پژوهشی نانوذرات ZnO به روش ترسیب شیمیایی سنتز شده و با استفاده ا زتکنیک های پراش اشعه XRD X میکروسکوپ انتقال الکترونی TEM واندازه میزان سطح به روش برن – امت – تلر BET مورد بررسی قرارگرفته اند میانگین اندازه نانوذرات ZnO بهدست آمده با این روش زیر ۵۰ نانومتر میب اشد کهتطابق نسبتا خوبی با اندازه کریستالی محاسبه شده با روش XRD دارد مساحت سطح با استفاده از روش BET معادل ۲۴/۵۶m2g-1 بدست آمدهاست به منظور افزایش کارایی نانوذرات بهعنوان فتوکاتالیزور سطح نانوذرات به روش شیمیایی و با استفاده از تولوئن ۲و۴- دی ایزوسیانات tdi اصلاح شدها ست برای بررسی و تعیین میزان عوامل قرارگرفته بر روی نانوذرات ZnO روش طیف سنجی مادون قرمز FT-IR مورد استفاده قرارگرفته و تغییرات محدوده جذب نور توسط نانوذرات به روش طیف سنجی ماورا بنفش انعکاسی DRS تعیین شدها ست نتایج نشان میدهدکه ناحیه جذب ZnO-TDI ناحیه نورمرئی شیفت کرده و قابلیت جذب نور مرئی را پیدا کردها ست تاثیر پارامترهایی از قبیل PH غلظت اولیه فنول دمای کلسیناسیون و مقدار فتوکاتالیزور درمیزان تخریب فتوکاتالیزوری فنول به عنوان یک آلاینده مدل مورد بررسی قرارگرفته است.