سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمد رستمی زاده – دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده مهندسی شیمی،گروه مهندسی شیمی
محمدرضا امید خواه – دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده مهندسی شیمی،گروه مهندسی شیمی
زهرا صادقیان – پژوهشگاه صنعت نفت،پژوهشکده پلیمر

چکیده:

درسالهای اخیر مطالعات قابل توجهی درراستای تهیه و کاربرد غشاهای زئولیتی صورت گرفته است دراین مقاله غشا زئولیتی mfi برروی صفحه ایAl2O3 -a با استفادها ز روش هیدرترمال دردمای ۱۶۰درجه سانتی گراد سنتز شده است غشا با استفاده از انالیزهای xrd,EDX SEM , وهمچنین اندازه گیری تراوایی co2 مورد ارزیابی قرارگرفته است نتایج نشانمیدهد جذب سطحی مکانیزم غالب نفوذ است بطوریکه با کاهشدما و افزایش فشارخوراک فلاکس نفوذی co2 افزایش می یابد.