سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدامین سارلی – دانشگاه گیلان رشت
جواد مختاری –
علی شمس ناتری –

چکیده:

رنگزای راکتیو جدیدضدحشره و ضدباکتری ازواکنش دی آزوته – کوپل شدن سولفادی آزین به عنوان نمک دی آزونیوم و کوپلر حاصل ازواکنش H- اسید باتری کلورتری آزین و N,N- دی اتیل -۳-متیل -تولوماید DEET سنتز شد ماده رنگزا فیلتر و خالص سازی شد و ساختمان آن با روشهای دستگاهی FTIR 1H NMR شناسایی شد خواص اسپکتروسکوپی رنگزا شامل εmax λmax توسط دستگاه اسپکتروفتومتری UV-VIS اندازه گیری شد خاصیت ضدباکتری رنگزا درمقابل باکتریهای E.coli P.aeruginosa گرم منفی و S.mutance S.aureus گرم مثبت با روش MIC ارزیابی گردید نتایج حاصل از ارزیابی فعالیت ضدباکتری رنگزای سنتز شده درمقابل هردونوع باکتری انتخاب شده نشان داد که ماده رنگزای سنتز شده دارای فعالیت ضدباکتری قابل قبولی است.