سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حافظ مقصودی – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، خیابان
محمد سلطانیه – استاد، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، خیابان آزادی، ت
حمیدرضا بزرگ زاده – استادیاران، پژوهشکده گاز، پژوهشگاه صنعت نفت، ضلع غربی ورزشگاه آزادی،
علی محمدعلیزاده –

چکیده:

زئولیت سیلیس خالص Si-CHAبرای اولین بار در ایران در مقیاس آزمایشگاهی سنتز و توسط پراش اشعه ایکس ) XRD ( و تصویر میکروسکوپ الکترونی ) SEM ( تعیین مشخصات گردید. ایزوترم جذب گازهای اسیدی۳۲۳ و ۳۹۲ کلطوین( و تطا اشطار ، )دی اکسید کربن و سولفید هیدروژن( و متان در سط دمطا ) ۲۴۲ kPa 140 اندازه گیری شد. معادل Toth ب خوبی ایزوترم جذب گازهای مطذکور را در شرایط آزمایشگاهی تست شدهپیش بینی می کند. بررسی ها نشان داد ک گرمای جذب متطان و دی اکسید کربن بر روی این زئولیت بر حسب کسر پوشش تقریبا ثابت است. در نتیج این سیستمهای جذب از نظر توزیع انرژی سایتهای جذب ،همگن هستند. همچنین، بررسی طیف سنجی تبدیل اوری مادون قرمز ) FTIR ( نمونط جا ذب نشان داد کهه مکانیزم جذب سولفید هیدروژن بر روی این زئولیت بصورت فیزیکی اتفاق می افتد. در نتیجه می توان از این زئولیت در فرایندهای نوسان اشار ) PSA ( برای شیرین سازی گاز طبیعی استفاده کرد.