مقاله سنتز و ارزیابی رفتار ضدباکتریایی نانوذرات تیتانیا دوپ شده با نقره به عنوان یک افزودنی ضدباکتریایی به مواد دندانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مواد نوین از صفحه ۲۱ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: سنتز و ارزیابی رفتار ضدباکتریایی نانوذرات تیتانیا دوپ شده با نقره به عنوان یک افزودنی ضدباکتریایی به مواد دندانی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوذرات تیتانیا
مقاله نقره
مقاله دوپ کردن
مقاله خاصیت ضدباکتریایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرمندی طلوع ندا
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: منشی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوی وجیهه السادات
جناب آقای / سرکار خانم: شیرانی فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی سیچانی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، رفتار ضدباکتریایی نانوذرات تیتانیا و نانوذرات تیتانیا دوپ شده با نقره در مقابل باکتری استریپتوکوکوس موتانس مورد ارزیابی گرفت و نتایج با سه باکتری بیماری زای دیگر مقایسه شد. ابتدا نانوذرات تیتانیا و نانوذرات تیتانیا دوپ شده با نقره به روش سل – ژل سنتز شده و با تکنیک های پراش پرتو ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی همراه با طیف سنجی تفکیک انرژی و میکروسکوپ الکترونی عبوری مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس رفتار ضدباکتریایی نانوذرات سنتز شده در مقابل باکتری استرپتوکوکوس موتانس و سه باکتری بیماری زای دیگر با روش آگار دایلوشن مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج ارزیابی فازی، حضور فاز آناتاز را در تمامی نمونه ها نشان داد. اندازه نانوذرات تیتانیا و نانوذرات نقره به ترتیب ۳۰ و ۱۵ نانومتر تعیین شد. نتایج آزمون های ضدباکتریایی نشان داد که نانوذرات تیتانیا دوپ شده با سه درصد گوناگون نقره، در حداقل غلظت بازدارندگی ۳ میلی گرم بر میلی لیتر باعث عدم رشد باکتری می شوند درحالی که نانوذرات تیتانیا در حضور نور فلوئورسنت و در حداقل غلظت بازدارندگی ۵ میلی گرم بر میلی لیتر، تنها کاهش رشد باکتری را از خود نشان می دهند. افزون بر این، حداقل غلظت بازدارندگی برای سه باکتری بیماری زای دیگر ۴ میلی گرم بر میلی لیتر بدست آمد که این مقدار مربوط به نانو ذرات تیتانیا دوپ شده با ۵ درصد مولی نقره بود و در دیگر نانوذرات رشد باکتری مشاهده شد. نتایج بدست آمده نشان دهنده افزایش خاصیت ضدباکتریایی نانوذرات تیتانیا در اثر حضور نقره است. علت این افزایش هم حضور نانوذرات نقره با خاصیت ضدباکتریایی و هم اثر نقره بر خاصیت فوتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیا می باشد.