سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مژگان خراسانی مطلق – دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده علوم، گروه شیمی
ناصر صفری – گروه شیمی دانشکده علوم،دانشگاه شهید بهشتی
میثم نوروزی فر – دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه شیمی، زاهدان، ایران
هاشم شهروس وند – دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه شیمی، زاهدان، ایران

چکیده:

برای اولین بار کمپلکس [OEPFe(pcyd)] از واکنش بین OEPFeCl با نمک pcydTl در حلال دی کلرو متان سنتز شد.کریستالهای این کمپلکس توسط روش نفوذ n-Hexan در حلال دی کلرومتان بدست آمد و توسط روشهای مختلف اسپکتروسکپی مورد شناسایی قرار گرفت. ساختار کریستالوگرافی کمپلکس مورد نظر توسط دستگاه X-ray single crystal ، مجهز به منوکروماتور گرافیتی با تابش Mo-Kα ثبت شد. کمپلکس مورد نظر در سیستم Monoclinic با گروه فضایی P21/c و ۴ = Z متبلور گردیده است : پارامترهای شبکه عبارتند از: (فرمول در متن اصلی مقاله) .