سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود ابراهیم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه فیزیک، دانشگاه تربیت مدرس، پل گیشا ، تهران
اسماعیل ساعی ور ایرانی زاد – دانشیار گروه فیزیک، دانشگاه تربیت مدرس، پل گیشا ، تهران
یعقوب رضایی کمارعلیا – دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه فیزیک، دانشگاه تربیت مدرس، پل گیشا ، تهران

چکیده:

ویژگی های حسگری نانو کامپوزیتWO3 / MWCNTsبه منظور استفاده به عنوان ماده فعال حسگری گازLPGمورد بررسی قرار گرفت. در این حسگر ماده تری اکسید تنگستن به عنوان نیم رسانای نوعn و نانو لوله های کربنی چند دیواره به عنوان آلایش در نظر گرفته شده است. نانولایه های نازک حسگری با استفاده از روش سل-ژل و دستگاه پوشش دهی چرخشی، تهیه شده اندجهت بررسی تأثیر نانو لوله های کربنی بر میزان تخلخل سطح لایه نازک و حساسیت حسگر، از نانو کامپوزیت WO3/MWCNTsبا درصدهای وزنی مختلف نانو لوله های کربنی ( ۵% و ۱۰ % و ۱۵ % وزنی) استفاده شده است. میزان حساسیت حسگری لایه های نازک به گاز مایعLPG) در غلظ تهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که با افزایش غلظت نانو لوله های کربنی چند دیواره نسبت به تری اکسید تنگستن، میزان حساسیت حسگرها افزایش می یابد.