سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ساناز رضوبین – کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.
مجید جعفری – استادیار گروه مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.
علی صفارتلوری – استادیار گروه مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.

چکیده:

امروزه با هدف افزایش کارایی اکسید تیتانیوم و کاربردی کردن استفاده از آن برای از بی ن بردن آلودگی ها، نانوکامپوزیت های مختلفی با عنصرهای دیگر تولید شده است، این فلزات با تغییر رنج انرژی در باند پایه اکسید تیتانیوم،الکترون های باند ظرفیت تیتان را به گونه مناسب تری برانگیخته می نمایند و باعث افزایش فعالیت فوتوکاتالیتیک کامپوزیت می شوند. در این میان کامپوزیتTiO2-ZnOبه دلیل ترکیب دو اکسید فلزی با خاصیت فوتوکاتالیستی خوب، همراه با ویژگ یهای منحصر بفردی که این اکسید های فلزی دارا می باشند مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش ازتیتانیوم تترا ایزو پروپوکسایدTTIP) و نیترات روی به عنوان پیش ماده با نسبت های مولی ۱:۱ و از اتانول و آب به عنوان حلال استفاده شد. به منظور بررسی رابطه دمای آنیل و میزان کریستاله شدن پودر حاصل، عملیات آنیل در محدوده ۴۰۰ تا ۶۵۰ انجام و به وسیله تفرق سنجی اشعه ی ایکسXRD) مطالعه گردید، مورفولوژی کامپوزیت حاصل با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM) بررسی و اندازه تقریبی دانه ها توسط رابطه شرر محاسبه شد.