سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید علی حسن زاده تبریزی – دانشجوی دکترای مهندسی مواد ، دانشگاه تربیت مدرس
احسان طاهری نساج – دانشیار مهندسی مواد ، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

آلومینا -سریا یکی از کامپوزیت های مهم در صنعت کاتالیست می باشد و از این کاتالیست برای از بین بردن آلودگی های ناشی از دود اتومبیل ها ساتفاده می شود. در نحقیق حاضر نانو کامپوزیت پودری آلومینا -سریا با سطح ویژه بالا و بااستفاده از روش رسوبی معکوس تولید شد. مواد اولیه شامل کلرید سریم، کلرید آلومینیوم و پودر آلومینیوم بود. این مواد در اسید کلریدریک و اب مقطر حل شدند و سپس محلول بدست آمده به صورت قطره ای به محلول آمونیاک اضافه شد. رسوب بدست امده با آب شسته و سپس خشک شد. تغییرات ساختار کریستالی ، تاریخچه حرارتی پودر ، سطح ویژه ، اندازه پودر و نوع باندهای شیمیایی به ترتیب با استفاده از XRD و DTA-TG و BET و SEM و FTIR مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد ، محصول بدست آمده در روش رسوبی معکوس ، بوهمایت و سریا می باشد. فاز بوهمایت با افزایش درجه حرارت به فازهای میانی الومینا و سپس به الفا الومینا تبدیل شد. حضور سریا باعث افزایش دمای فازهای میانی الومینا به آلفا الومینا شد. سطح ویژه پودر کلسینه شده در ۸۰۰ درجه سانتیگراد حدود ۱۷۵m2/g بدست آمد. اندازه نانو پودرهای تولید شده حدود ۳۰ تا ۷۰ نانو متر بود.