سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ژاله امیریان – دانشگاه اصفهان
بهروز موحدی –
محمد رفیعی نیا – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

شیشههای زیستفعال )بیواکتیو گلس( به دلیل توانایی در پیوند و همبندی با بافت نرم و سخت در ترمیم،درمان وشکستهبندی استخوان و پوشش کاشتنی بدن مورد توجه قرار گرفتهاست. هدف از این پژوهش، تهیه و مشخصهیابینانو فیبر شیشه زیستفعالی است که به کمک روش سل ژل و الکتروریسی تهیه – شدهاند آنالیز XRD بهمنظور تشکیل فاز آمورف بر روی نمونهها انجام شد و همچنین از میکروسکوپ الکترونی روبشی) SEM ( برای آگاهی از تشکیل این گلسها به شکل نانوفیبر استفاده شده است.همچنین مشاهده شده که بهترین دمای کلسینه شدن آن در دما کلسینه شدن ۰۷۷ درجه است و مواد خواص بهتری را از خود نشان میدهند. در این پژوهش مشاهده شد که بیوگلسها به دلیل شکننده بود توانایی اینکه بهتنهایی و بدون اضافه کردن پلیمر به صورت یک داربست در آورده شوند را بهسختی دارند و فیبرهای به دست آمده از تراکم بالایی برخوردار نمیباشند