سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان عین آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه سمنان
سیدمحمدصادق نوربخش – استادیار گروه مهندسی مواد، دانشگاه سمنان

چکیده:

در این مقاله، هدف ما تهیه نانوکامپوزیت مزو پروس آلومینا/نانولوله کربن و بررسی خواص این نانوکامپوزیت است .آلومینا یکی از مهمترین وپرمصرف ترین سرامیکهای خنثی با کاربرد پزشکی می باشد که بصورت متخلخل و چگال مورد استفادهقرار می گیرد. سنتز این ماده به روش سل– ژل انجام شد پودر ایزوپروپکسید آلومینیوم و نانولوله کربنی چند دیواره بعنوان مواد اولیه اصلی مورد استفاده قرار گرفت .همچنین از یک فعالساز سطح به عنوان قالب استفاده شد .تخلخلها بعد از حذففعالساز سطح توسط کلسیناسیون در ۷۰۰ درجه سلسیوس ایجاد شدند .نتایج حاصل از تحلیل انتقال فوریه فرو سرخ، تشکیلگروههای هیدروکسیل شبکه مزوپروس آلومینا را نشان داد .همچنین نتایج حاصل از میکروسکوپ الکترونی روبشی و طیف سنج تفکیک انرژی نیز قرارگیری نانولوله ها را در درون حفرات و داخل ساختار مزوپروس تأیید کرد و نشان داده شد که با اضافه شدن نانولوله به زمینه ساختار حفرات آلومینا تغییر میکند.