سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مجید تقی زاده – هیئت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وحید سیاوشی زنگیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

نانوکاتالیست اسپینل فریت مس ) CuFe2O4 ( به روش سل ژل ساخته شده است کاتالیستت با استفاده از نیترات مس Cu(NO3)2.3H2O ( ، نیترات آهن Fe(NO3)3.9H2O) (و اسیدسیتریک به عنوان پیشران سنتز شده است کاتالیست هایساخته شده در دو د مای ۰۹۹ و ۱۱۹۹ در جه سانتیگراد به مدت ۶ ساعت کلسینه گشته اند با استفاده از پرتو اشعه ایکس (XRD) ، سه کاتالیست تهیه شده مورد بررسی قرار گرفتند نتایج نشان می دهد که در کاتالیست بدون کلسینه ، هیچ فازی از کاتالیست اسپینل فریت مس تشکیل نشده است در کاتالی ست کل سینه شده در د مای ۰۹۹ در جه سانتیگراد فازهای اسپینل فریت شکل می گیرد در کاتالی ست کلستینه شده در دمای ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد فاا اسپینل دقیقا در۲