سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الناز ترابی – گروه مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سعید باغشاهی – گروه مهندسی مواد دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( قزوین
ابراهیم قاسمی – ( گروه مهندسی مواد پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ
محمدعلی فقیهی ثانی – گروه مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

اکسید روی به عنوان یک ماده خام برای بسیاری از محصولات مانند استئارات ها، فسفات ها، کرومات ها، برومات ها،دی تیو فسفات های آلی و فریت ها ) Fe2O3 , MnO , ZnO ( استفاده می شود. اکسید روی در ضمن در گوگرد زدایی گازها نیزکاربرد دارد. اکسید روی اغلب به همراه اکسید های دیگر به عنوان کاتالیزور در سنتنز مواد آلی )مانند متانول( به کار گرفته می شود. در برخی از ترکیبات چسبی نیز حاضر است. پودرهای نانو ساختار سنتز شده به طور شیمیایی با استفاده از واکنش هیدروترمال، همگنی شیمیایی بهتر و اندازه ذره ریزتر همراه با کنترل بهتری از مورفولوژی ذره نشان میدهند. این ویژگیها قابلیت زینترپذیریپودرهای سرامیکی خیلی ریز در دمای پایین را بهبود بخشیده و یک میکرو ساختار زینتر شده دانه ریز همگن با خواص مکانیکی و الکتریکی بهتر ایجاد میکند