سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین عبدی زاده – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد- پردیس دانشکده های فنی دانشگاه
امان محمد شکری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی سهند تبریز
علی تابشیان – فارغ التحصیل کارشناسی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد- پردیس دانشکده

چکیده:

در این تحقیق سنتز پودر کامپوزیتی B4C-nanoTiB2 از روش شیمیایی مورد بررس ی قرار گرفته است . مواد اولیه شامل کاربید بور و آلکوکسید تیتانیم تترا ایزو پروپوکساید و آب به عنوان عامل هیدرولیز کننده مورد استفاده قرار گرفت. با انجام واکنش هیدرولیز، آلکوکسید تیتانیم تترا ایزوپروپوکساید توسط آب به فاز آمورف Ti(OH)4 تبدیل شد که این ماده در دمای بیش از ۱۰۰˚C به TiO2 تبدیل می شود. پودرهای استحصالی با استفاده از روش های ،XRD ، آنالیز حرارتی SEM مورد بررسی قرار گرفتند. حداقل دما جهت شروع واکنش مابین کاربید بور و TiO2 برابر ۶۵۰˚C می باشد که در این دما به مدت یک ساعت واکنش مذکور به صورت ناقص انجام می شود. با افزایش دما تا ۸۵۰˚C شدت پیک مربوط به فاز TiB2 افزایش یافته و از شدت پیک فاز TiO2 کاسته می شود. با افزایش زمان از یک به سه ساعت اندازه ذرات رشد زیادی یافته و واکنش تبدیل TiO2 به TiB2 نیز کامل می شود . با بررسی پیشرفت واکنش در دماهای مختلف و در زمان های از یک تا سه ساعت مشخص شد که شرا یط بهینه لازم جهت پ یشرفت و تکمیل واکنش زمان دو ساعت در کمینه دمایی ۶۵۰°C می باشد.