مقاله سنتز نانو کامپوزیت زیست فعال مزو حفره سیلیکا/هیدروکسی آپاتیت به روش سل-ژل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش های کاربردی در شیمی (پژوهش های شیمی کاربردی) از صفحه ۴۷ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: سنتز نانو کامپوزیت زیست فعال مزو حفره سیلیکا/هیدروکسی آپاتیت به روش سل-ژل
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مزو حفره سیلیکا
مقاله سل- ژل
مقاله هیدروکسی آپاتیت
مقاله نانوکامپوزیت
مقاله زیست فعالی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهریان زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: یوسف پور مردعلی
جناب آقای / سرکار خانم: فقیهی ثانی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتی علی
جناب آقای / سرکار خانم: عنایتی جزی مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله، هدف تولید یک نانو کامپوزیت سرامیکی زیست فعال مورد توجه قرار گرفته است. نانو کامپوزیت مذکور به روش سل-ژل دو مرحله ای سنتز شده است. در انجام این آزمایش از واکنشگر فعال سطحی C16TAB به عنوان الگو استفاده شد. حفره ها پس از حذف واکنشگر فعال سطحی با گرمادهی در دمای ۶۰۰ oC ایجاد شدند. نتیجه های به دست آمده از تجزیه انتقال فوریه زیر قرمز (FTIR)، تشکیل گروه های عاملی سیلانول و سیلوکسان مرتبط با شبکه مزو حفره سیلیکا و گروه های عاملی فسفات و هیدروکسیل مرتبط با شبکه هیدروکسی آپاتیت را نشان داد. میکروسکوپ الکترون عبوری (TEM)، احاطه شدن بلورهای های هیدروکسی آپاتیت را با لایه ای از مواد مزو حفره تایید کردند. نتیجه های به دست آمده از الگوی پراش الکترونی (ED)، آمورف بودن فاز سیلیکای مزو حفره خالص و همچنین بلوری بودن فاز هیدروکسی آپاتیت را مشخص کرد. همچنین نتیجه های به دست آمده از تجزیه جذب – واجذب گاز نیتروژن (BET)، نشان داد که با تشکیل نانو کامپوزیت، میانگین قطر حفره ها افزایش یافته درحالی که حجم و سطح ویژه آن کاهش می یابد. در نهایت رفتار زیست فعالی نانو کامپوزیت مزو حفره سیلیکا / هیدروکسی آپاتیت و مزو حفره سیلیکای خالص بررسی شد. نتیجه ها نشان دادند که به دلیل حضور فاز هیدروکسی آپاتیت در نانو کامپوزیت و داشتن حفره های بزرگتر، رفتار زیست فعالی مزو حفره سیلیکا بهبود می یابد.