سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی بیوتکنولوژی، دانشگاه صنعتی شریف
یاسر جنگجو – دانشجوی کارشناسی، مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف
مهرزاد فیلی زاده – دانشجوی دکترا مهندسی شیمی،دانشگاه صنعتی شریف
منوچهر وثوقی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دوپ کردن نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم با اتم های فلزی و غیر فلزی می تواند خواص فوتوکاتالیستی را تحت تابش نور مرئی افزایش دهد. در این مقاله برای نخستین بار خواص غیر فعالسازی باکتریهای آب که شاخصه مهم آنها باکتریE.coli است توسط دی اکسید تیتانیوم سنتز شده به روش سل- ژل و دوپ شده با کادمیمم و آهن در زیر نور مرئی مورد بررسی قرارگرفت.نتایج نشان داد به علت کوچک تر شدن اندازه نانو ذره سنتز شده(که از آنالیزXRDورابطهScherrer برابر با ۱۷,۷۸ نانومتربدست آمده)نسبت به فرم تجاری دی اکسید تیتانیوم P25-Degussa فعالیت ضد باکتری این نانو ذره به صورت چشمگیریافزایش می یابد به نحوی که کاتالیست سنتز شده وP25ترتیب قادر به خذف تقریبا ۱۰۰ %و ۳۵E.coli با غلظت اولیهCFU/ml10 7در طول ۵۰ دقیقه گردیدند. برای تعیین مکانیسم حذف، تغیرات نفوذپذیری دیواره سلولی توسط تست آَنیتروفنل بتا دی گالاکتوپیرانوزیدازONPG) که نشان دهنده میزان هیدرولیز آنزیم درون سلولی بتا دی گالاکتوزیداز است انجام شده و دو مکانیسم اصلی شامل لیپید پراکسیداسیون دیواره سلولی و اکسیداسیون اجزاء داخل سلولی در غیر فعال کردنسلول و در نتیجه مرگ باکتری توسط این نانو ذره مشاهده شده است